Fluke Skateboard by Karim Rashid

Fluke Skateboard by Karim Rashid

In collaboration with Blank Plank, designer Karim Rashid created the limited edition Fluke Art Plank Skateboard. Blank Plank is a collaborat…